nfz3

kadr

Standard organizacyjny udzielania teleporady pielęgniarki POZ - rodzinnej w NZOZ Vit-Medic s.c.

- na podstawie Rozporządzenia MZ z dnia 12 sierpnia 2020r.

 

I

1. Teleporady udzielane są przez pielęgniarki POZ zatrudnione w Zakładzie zgodnie z kompetencjami.

2. Pielęgniarka POZ - Ustawa z dn. 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej
(DZ,.U. z 2020r. poz.172).

3. Teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych.

 

II

1. Teleporady udzielane są za pośrednictwem:

Tel. stacjonarny: 58 681-04-56

Tel. komórkowy: 692-427-889, 782-978-740.

2. Teleporady udzielane są na bieżąco lub w ustalonym terminie z uwzględnieniem co najmniej
3-krotnej próby nawiązania kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 min.

3. Teleporady udzielane są z zasadą poufności.

4. Teleporady udzielane są po potwierdzeniu tożsamości na podstawie danych medycznych zawartych
w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru pielęgniarki POZ.

5. Po zapoznaniu się z sytuacją zdrowotną pacjenta i analizie dokumentacji medycznej, pielęgniarka POZ udzielająca teleporady dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada była wystarczająca, czy wymagany jest kontakt osobisty z pacjentem i opisuje świadczenie w dokumentacji medycznej uwzględniając prawo pacjenta do woli osobistego kontaktu ze świadczeniodawcą.

6. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie jest ustalana z pacjentem lub jego opiekunem faktycznym po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego i ankiety wstępnej kwalifikacji.

III

1. Informowanie pacjentów o możliwości aktywacji Indywidualnego Konta Pacjenta.