nfz3

kadr

Zakład prowadzi zapisy do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.
Informacje o personelu pielęgniarskim w zakładce -> O nas.
Każdy pacjent ma prawo bezpłatnie dokonać wyboru pielęgniarki w wybranym przez siebie zakładzie 2 razy w roku.
Informujemy, że dokonanie zmiany deklaracji wyboru lekarza POZ nie zobowiązuje do zmiany deklaracji wyboru pielęgniarki POZ. Druk deklaracji w zakładce -> Dla pacjenta.

Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy
i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklaracje wyboru, informujemy co następuje:
Powyższe działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, zgodnie z którą pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i można dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje.
Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, ze będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Mając na uwadze wyżej cytowane stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz oraz w celu zapobieżenia wskazanym powyżej praktykom stosowanym przez niektórych świadczeniodawców, które należy uznać za niedopuszczalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad wyboru.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ