nfz3

kadr

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


Świadczenia gwarantowane dla pacjenta są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta wskazanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • kroplowy wlew dożylny,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
 • karmienie przez zgłębnik i przez przetokę,
 • pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną,
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie),
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,>
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej

Druki do objęcia opieką do pobrania w zakładce dla pacjenta.